آزمون موسیقی 2

امیرحسین به نژاد

تیم مدیریت
مدیر کل
19/7/09
1,312
2,849
113
38
تهران
www.amirbehnejad.com
1- موسیقی در تمام ملت ها از دو عامل بوجود می آید ، این دو عامل کدام است ؟

الف) ملودی ، هارمونی
ب ) ریتم ، ملودی
ج ) وزن ، نغمه
د ) وزن ، هارمونی

2- .......... با نسبت بسامد بین دو صدا شناخته می شود.

الف)ملودی
ب )وزن
ج )فواصل
د ) هارمونیک ها

3- نت های آلتره شدن یعنی ..........(کنکور سراسری77)

الف)حل محسوس به نت تونیک
ب )تغییر هارمونی نت ها
ج )نتی که نیم پرده کروماتیک تغییر کند
د ) هر سه مورد

4- کدام اثر مقابل نام آهنگسازش صحیح ذکر نشده است؟

الف)اپرای پرنس ایگور-بورودین
ب )پاسیون سن ژان-یوها سباستین باخ
ج )چهار دقیقه و سی و سه ثانیه سکوت –جان کیج
د ) سمفونی دعا-جرج گرشوین

5- پدر سمفونی لغت کدامیک از آهنگسازان زیر است؟

الف)هایدن
ب )موتزارت
ج )بتهوون
د ) باخ6- در دستگاه چهار گاه نت شاهد درجه چندم گام است؟

الف)سوم
ب )چهارم
ج )پنجم
د ) ششم

7-سیم های کنتر باس از زیر به بم کدام است؟

الف)لا – ر – سل – دو
ب )می – لا – ر – سل
ج )سل – ر – لا – می
د ) دو – سل – ر – لا

8- هر گام دیاتونیک چند تتراکورد است؟

الف) یک
ب ) دو
ج ) سه
د ) تترا کورد ندارد

9- کدام مد کلیسایی از نت "می" و کدامیک از نت "ر" شروع میشود؟

الف) فریژین – لیدین
ب ) فریژین – دورین
ج )دورین – میکسولیدین
د ) دورین – ائولین

10- اکورد روبرو دارای کدام باس شیفره است؟الف) minor : I6
ب ) E flat major : VI6
ج ) F major : V6
د ) گزینه های 1 و 2 صحیح اند
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar و Clapton