« ویژگی های آثار عطار نیشایوری»

  • شروع کننده موضوع neda
  • تاریخ شروع
17/8/09
55
12
0
نوشهر
عطار شاعری است که شیفته عرفان و تصوف است. کلام عطار ساده گیر است. او با سوز و گداز سخن می گوید و اگر چه در فن شاعری به پای استادانی چون
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
نمی رسد ولی سادگی گفتار او وقتی با دل سوختگی همراه می شود بسیار تأثیرگذار است.
عطار در مثنوی "منطق الطیر" با بیان رموز عرفان، سالک این راه را قدم به قدم تا مقصود می برد.
عطار در سرودن
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
های عرفانی نیز بسیارتوانا است و اندیشه ژرف او به بهترین شکل در این اشعار نمود یافته است.
عطار برای بیان مقصود خود از همه چیز از جمله تمثیلات و حکایت هایی که حیوانات قهرمان آن هستند بهره جسته است و امروزه می توان مثنوی "منطق الطیر" را یکی از مهمترین
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
ها در ادب فارسی دانست.
بدون شک عطار سرمایه های عرفانی شعر فارسی را - که سنایی آغازگر آن است- به کمال رساند و به راستی می توان گفت که عطار راه را برای کسانی چون مولوی باز کرده است.
عطار از معدود شاعرانی است که در طول زندگی خود هرگز زبان به مدح کسی نگشود و هیچ شعری از او که در آن امیر پادشاهی را ستوده باشد یافت نمی شود.
منبع:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید