«آثار سعدی»

  • شروع کننده موضوع neda
  • تاریخ شروع
17/8/09
55
12
0
نوشهر
از سعدی، آثار بسیاری در نظم و نثر برجای مانده‌است:
1- بوستان: کتابی‌است منظوم در اخلاق.
2- گلستان: به نثر مسجع
3- دیوان اشعار: شامل
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و قصاید و رباعیات و مثنویات و مفردات و ترجیع‌بند و غیره (به فارسی) و چندین قصیده و غزل عربی.

1-
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
: مجموعه چند قطعه فارسی و عربی‌است که سعدی در ستایش شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی، وزیر اتابکان سروده‌است.

2-
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
: قصاید عربی سعدی حدود هفتصد بیت است که بیشتر محتوای آن غنا، مدح، اندرز و مرثیه‌است. قصاید فارسی در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت بزرگان و پادشاهان آمده‌است.

3-
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
:قصاید بلند سعدی است که بیشتر آن در رثای آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله سروده شده‌است و در آن هلاکوخان مغول را به خاطر قتل خلیفه عباسی نکوهش کرده‌است.سعدی چند چکامه نیز در رثای برخی اتابکان فارس و وزرای ایشان سروده‌است.

4-
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
:مفردات سعدی شامل مفردات و مفردات در رابطه با پند و اخلاق است.

4- رسائل نثر:
1) کتاب
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

2) رساله در عقل و عشق
3) الجواب
4) در تربیت یکی از ملوک گوید
5)
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

5-
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

از میان چاپ‌های انتقادی آثار سعدی دو تصحیح
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
از بقیه معروف‌ترند.

منبع:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید