خورشیدوند

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. farzinkhorshid

    فرصت مرده

    فرصت مرده کاش پرده میدانست تا وقتی پنجره باز است فرصت رقصیدن دارد... کاش می فهمید که باد همه ی فرصت اوست... فرزین خورشیدوند (بی تخلص)