آهنگ

لحن صدایی است متناوب که دارای مدت زمان، ارتفاع، بلندی و طنین منحصر به فرد است.
لحن تنها به بسامد یا فرکانس وابسته نیست، بلکه به طنین (مجموعه فرکانس‌های نزدیک به هم) تولید شده توسط ساز بستگی دارد و از این روست که صدای سازهای مختلف، حتی وقتی نت یکسانی را می‌نوازند با هم متفاوت است.

View More On Wikipedia.org

  Recent Content Tagged With آهنگ

 1. HosseinMH
 2. M A 30
 3. shahramd
 4. BardiaCJ
 5. suymun
 6. suymun
 7. sajjad_elegance
 8. M A 30
 9. behruz_godrat
 10. alirezawilson
 11. alireza554
 12. MR.FOG
 13. saeed.shahkar
 14. sam ca
 15. sam ca
 16. mehran.fitness
 17. vahidalyani
 18. alireza554
 19. vahidalyani
 20. farshadalizade