چگونه ترانه بنویسیم

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. sparrow

    سرودن شعر یا ترانه در سه مرحلۀ ساده

    این مطلب ترجمه ای است از: How to Write a Poem (with 3 Sample Poems) - wikiHow نوشتن یک شعر، تماما به مشاهدۀ دنیای درون، یا اطراف شما مربوط است. یک شعر میتواند درمورد هر چیزی باشد. از عشق گرفته تا ورودی رنگ و رو رفتۀ یک مزرعه. تا زمانی که از آن لذت میبرید یا چیزی از درون آن، شما را به خودش جلب...