تحصیل

تحصیلکرده‌ها رمانی است به زبان فارسی از مشفق همدانی که در حدود دهه چهل نوشته شده است.

View More On Wikipedia.org