تولد سلیمانیه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. bagher2g

    زرد ، آبی ، بنفش ، نارنجی

    زرد ، آبی ، بنفش ، نارنجی رنگ های بادکنک ها بود خاله ، دایی ، عمو ، پدر بزرگ کلِ فامیل ، خونه ما بود کیکمون شاد و رنگارنگ منتظر تا بریده بشه خاله دوربینو سمت کیک گرفت تا درون کادر دیده بشه یهویی قاب عکسمون افتاد به نظر خونه داشت می رقصید من هنوز فکرِ کیک و کادو ها که یهو بادکنک آبیه ترکید...