تست

تست ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آزمایش یا تِست
آزمون یا تِست
نان تُست
سایر
تست نرم‌افزار
پنیر روی تست

View More On Wikipedia.org