تکدی

گدا، مُتکدّی یا دَریوزه‌گر به شخصی اطلاق می‌شود که از طریق درخواست کمک مادی با ایجاد حس ترحم از مردم پول می‌ستاند و این کار حرفه وی محسوب می‌شود.در گفتار عامیانهٔ ایرانیان به شخص سمج و ضعیف‌نما اصطلاحاً «مثل گداهای سامره» گفته می‌شود. این به این خاطر است که گداهای شهر سامرهٔ عراق در میان ایرانیان مسافر در قدیم بخاطر سماجت و مزاحمت‌آفرینی زبانزد شده بودند.

View More On Wikipedia.org
  1. چیزی برای خوردن

    چیزی برای خوردن

    - فقط 50 سنت میخوام - برای چی؟ - برای خریدن یه چیزی برای خوردن - چی برای خوردن؟ - هر چیزی . . . اینها بخشی از دایلوگهایی هست که در ویدئوی زیر بین زن فقیر و کسیکه ویدئو رو تصویر برداری میکنه، رد و بدل میشه. یک زنِ فقیر و در عین حال تحقیر شده، رنج کشیده، آزرده، گرسنه، شرمسار و لِه شده زیر پوتین...