سوال

پرسش یا سؤال، عبارتی زبانی با مضمون درخواست اطلاعات است.
در زبان فارسی جمله از لحاظ محتوی بر ۵ نوع است که جملهٔ پرسشی یکی از آنان است. جملهٔ پرسشی در زبان فارسی با استفاده از واژگان پرسشی یا تغییر لحن ساخته می‌شود و پیرامون رویداد کاری یا وقوع حالتی را سؤال می‌کند. در پایان جمله پرسشی از این نشانه «؟» (علامت سؤال )استفاده می‌کنیم.
نمونه:
فردا چه روزی است؟
گاه پرسش برای تأکید بر مطلبی یا نفی آن استفاده می‌شود که در صورت اول بدان جمله استفهام تأکیدی و در صورت دوم استفهام انکاری می‌گوییم.
نمونه:
نگفتم این کار را نکن؟ (گفتم) استفهام تأکیدی
چه کسی به تو گفت این کار را انجام دهی؟ (هیچ‌کس) استفهام انکاری

View More On Wikipedia.org

  Recent Content Tagged With سوال

 1. KiuMars_TR
 2. iwish_single
 3. KiuMars_TR
 4. maatbeat
 5. KiuMars_TR
 6. Broken-Spades
 7. Broken-Spades
 8. KiuMars_TR
 9. KiuMars_TR
 10. KiuMars_TR
 11. KiuMars_TR
 12. Broken-Spades
 13. nima 412
 14. Broken-Spades
 15. 1HOSEIN1
 16. armin.khosravi
 17. Broken-Spades
 18. arta_s
 19. Broken-Spades
 20. Fanoos Studio