سوال درباره fase cancellation

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. KiuMars_TR

    سوال درباره ى face cancellation

    دوستان در صورتى كه duplicate كردن ترك و ب جولو بردن چند ميلى ثانيه تركه تكثير شده به جولو يك نقص كارى محسوب ميشه و باعثه fase cancellation ميشه پس چرا من ويدويى ديدم از آقاى bobby owsinski كه اين كارو با hi hat كرد..اين بدين مفهومه كه fase cancellation روى فركانسهاى بالا صدارو جذاب ميكنه؟