شاکمند

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. R

    ميكروفن neumann tlm 103 با شاكمند

    قيمت اكش ٣750 واسه من از جعبه چوبي هاست كه شاكمند رو جدا گرفتم و پايه ظبط ساز و پايه حرفه اي ميكروفن روشه يه تالك بك خوبم روش اشانتيون ميدم و يه هدفون و پد گير من ٣٥٠٠ ميك و ٤٠٠ شاكمند گرفتم كه فاكتورشم موجوده اكه اكه ٦ ماه گرفتم كه فقط ٤ تا كار خودم باهاش ضبط كردم مقطوع با اشانتيون ها ٣١٠٠ ميدم...