سالگرد

سال‌گرد، مراسم یادبود و/یا جشنی است که در سالروز برگزار شود. در واقع به یادبود و/یا جشنی که در روزی از سال برگزار شود که نخستین رویداد در گذشته در همان روز از سال رخ داده، سالگرد می‌گویند.
برای مثال، اگر اولین رویداد، نخستین وقوع، یا افتتاح یک رویداد باشد، یک سال بعد اولین سالگرد آن رویداد خواهد بود؛ و به همین ترتیب دو سال بعد دومین سالگرد آن رویداد خواهد بود. به یادبود یا جشن در ماه‌روز، ماه‌گرد می‌گویند.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  Light

  33 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,200
  • منابع
   11
  • گالری
   36
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   32
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,540
  • امتیاز
   5,000
 • 1

  Farhood

  54 از .
  • نوشته‌ها
   3,247
  • منابع
   4
  • گالری
   208
  • آلبوم‌ها
   1
  • Showcase items
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   67
  • مقالات
   13
  • واکنش‌ها
   10,427
  • امتیاز
   113