نمونه کار

در آمار، نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده، روشی برای نمونه‌گیری از جامعه آماری است.
در روش‌های آمارگیری، زمانی‌که زیرجامعه‌های داخل یک جامعه کلی متنوع می‌گردد، نمونه‌گیری مستقل از هر زیرجامعه مفید خواهد بود. طبقه‌بندی فرایند تقسیم اعضای جامعه به زیرمجموعه‌های مشابه، قبل از نمونه‌گیری می‌باشد.طبقات باید انحصار متقابل داشته باشند یعنی هر عنصر در جمعیت باید تنها به یک مجموعه مرتبط باشد. مجموع زیرمجموعه‌ها باید برابر کل جامعه باشد: نباید هیچ عنصری از جامعه از قلم افتد. سپس نمونه‌گیری تصادفی ساده یا نمونه‌گیری اصولی در هر طبقه به کار می‌رود. این موضوع اغلب نمایندگی نمونه را با کاهش خطای نمونه‌گیری بهبود می‌بخشد. این می‌تواند سبب ایجاد یک میانگین وزنی شود که نسبت به میانگین حسابی یک نمونه‌گیری تصادفی ساده تغییرپذیری کمتری دارد.
در آمار محاسباتی، نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده روشی از کاهش واریانس در زمان استفاده از روش مونت‌کارلو می‌باشد که برای تخمین جامعه آماری از یک جامعه آشنا به کار می‌رود.

View More On Wikipedia.org
  1. AL!Reza66teh

    پروژه تکمیلی پروژه آهنگسازی زنگ خور مبایل - (MyLove Rington.vol2)

    به نام خدا سلام علیرضا معمر هستم جدیدا می خام دوباره شروع کنم به فعالیت . گفتم اول یک نمونه کار بزارم که دوستان نظر بدن کمک کنن من دوباره موتورم گرم بشه. تو یک انجمنی عضو بودم چند سال قبل, الان سایتش جمع شده اولین نمونه کاری که گذاشتم از خودم این بود. یادم حال خوبی نداشتم یک عزیزی مریز احوال...