آموزش فلوت

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. pooyamhmd

    افتتاح خانه فلوت ایران

    خانه فلوت ایران با رویکردی فرهنگی، هنری و متمرکز بر فعالیت های موسیقایی ساز فلوت در دیماه ۱۳۹۷ شکل گرفت. اهداف خانه فلوت ایران : معرفی زمینه های مختلف فعالیت ساز فلوت معرفی استانداردهای جهانی در بحث اجرا و آموزش تخصصی فلوت شناساندن هرچه بیشتر جریانهای موسیقایی و مراکز تخصصی فلوت (داخلی و بین...