موسیقی عامه پسند

این نوع موسیقی به‌عنوان یک سبک جزو سه سبک اصلی می‌باشد که معمولاً در مقابل سبکهای موسیقی کلاسیک و فولک (محلی) قرار می‌گیرد. مشخصه اصلی این سبک این است که از دل مردم عامی برخاسته و امروزی می‌باشد.

View More On Wikipedia.org
  1. موسیقی قرن بیستم- بخش دوم

    موسیقی قرن بیستم- بخش دوم

    پلورالیسم (تکثر گرایی) و تنوع برای هنرهای تونال این واقعیت ها منجر به چیزی شد که موسیقی شناس، لئونارد ب. مِیر؛ به عنوان "تعادل در نوسان" از آن یاد می کند که در آن بسیاری از سبک های موسیقی در جهانی که به سوی تکثر میرود، با هم زیست میکنند. او می نویسد: "فرهنگ ما (فرهنگ جهانی بین المللی) وجود دارد...