میثم

میثم تمار فرزند یحیی از صحابهٔ علی امام اول شیعیان.

View More On Wikipedia.org
  1. Meysam Nobahar

    پروژه تکمیلی قطعه کوتاه "نقش" از پندار

    نقش | ميثم پندار طراح جلد:پندار ماهور استوديو شهريور ٩٧ دومین ترک از آلبوم سیزده Naghsh | Meysam Pendar Artwork:Pendar Mahour Studio Aug 2018 The Second Single Track From The 13th Album Keshmir Sample در این پروژه از سمپل های Keshmir v.2 استفاده شده است