مردم ایران

مردم جمعی از شخص‌ها است که کل یک قومیت یا ملت را شامل می‌شود. برای نمونه، «ملت ایران» با نام مردم ایران شناخته می‌شوند.مردم میتوانند توده‌های مردمی را تشکیل دهند.

View More On Wikipedia.org
  1. استقبال با نورافشانیِ تلفن همراه

    استقبال با نورافشانیِ تلفن همراه

    ********************************************************************************************************************************** در بالا عکسهایی که توسط عکاس محس کرامت گرفته شده از ایران هستند (کنار عکس اسم عکاس قید شده)، و بقیه از ایران نیستند (که مشخصه!). عکس دوم هم که چستر بنینگتن...