loop

در ریاضیات، قدم زن تصادفی حلقه-برداشته یک مدل برای مسیرهای تصادفی ساده می باشد که کاربرد مهمی در ترکیبیات، فزیک و نظریه میدان های کوانتومی دارد. این فرایند تصادفی ارتباط نزدیکی با درخت پوشای یکنواخت دارد.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  hek.haji

  37
  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3