kronos

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. sam ca

    پروژه نوازندگی ۲ تا دموی کوتاه از Korg Kronos

    این ۲ تا دمو رو با Korg Kronos رکورد کردم. آهنگ مخصوصی نیستن. اول یک ترک پد رکورد کردم و بد روشون improvise کردم. این رو از صدا‌های factory استفاده کردم: Korg Kronos - An Abstract Pad, Koto Strings & Dist. Lead Guitar Improv. این رو هم از صدا‌های Qui Robinez که برای Kronos پروگرم کرده: Korg...