فوکوس

کانون عدسی، نقطهٔ کانونی یا فوکوس، نقطه‌ای است که پرتوهای نور پس از تابیده شدن به سطح عدسی، در آن نقطه به هم می‌رسند.
در عدسی محدب نقطه کانونی، مثبت است و معنی آن این است که پس از تابیده شدن نور به عدسی و عبور از آن، نقطه کانونی در جلوی عدسی تشکیل می‌شود و در عدسی مقعر نقطه کانونی، منفی است و معنی آن این است که پس از تابیده شدن نور به عدسی و بازتاب آن، نقطه کانونی در همان سمت تابش نور تشکیل می‌شود.
در عکاسی نیز به تنظیم فاصلهٔ سوژه تا دوربین فوکوس گفته می‌شود. اشیایی که در عمق میدان فوکوس (وضوح) قرار داشته باشند واضح و سایر اشیا، محو دیده می‌شوند.

View More On Wikipedia.org
  1. امین پیشه ور

    فروش کارت صدا فوکوس رایت پرو ۱۴

    سلام کارت صدا فوکوس رایت پرو ۱۴ به همراه کارت فایروایر ۸۰۰ تگزاس تایوان تمام متعلقات + کارتون قیمت مقطوع ۶۰۰ هزار تومن " علت فروش، ارتقاء "