فرصت

کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر (به انگلیسی: Equal Employment Opportunity Commission) (به اختصار:EEOC؛ ئی‌ئی‌ٱسی) یک سازمان فدرال است که به اجرا و اعمال قوانین حقوق مدنی در تبعیض شغل و استخدام می‌پردازد. این سازمان به تحقیق و رسیدگی به شکایات دربارهٔ تبعیضات استخدامی بر پایهٔ نژاد، اصلیت و ملیت، مذهب، جنسیت، سن، معلولیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، اطلاعات ژنتیکی فرد و تعیین پاداش برای گزارش، مشارکت و مقابله با اعمال تبعیض‌آمیز می‌پردازد.

View More On Wikipedia.org
  1. farzinkhorshid

    فرصت مرده

    فرصت مرده کاش پرده میدانست تا وقتی پنجره باز است فرصت رقصیدن دارد... کاش می فهمید که باد همه ی فرصت اوست... فرزین خورشیدوند (بی تخلص)