فرق ارگ و کیبورد

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. تفاوت های پیانو، کیبورد، و ارگ چیست؟

    تفاوت های پیانو، کیبورد، و ارگ چیست؟

    در نگاه اول، ممکنست برشمردن تفاوت های پیانو، کیبورد و ارگ، دشوار به نظر برسد. البته تفاوت ساختاری میان آنها وجود دارد، اما آیا این تفاوت ها آنقدر بزرگند؟ بله البته که هستند! آنها در واقع سه ساز بسیار متفاوتند. برای اینکه بدانید ساختار، تاریخ و کاربرد این سه ساز چقدر با هم فرق دارند، ادامه ی این...