ehsan-emx

No Wikipedia entry exists for this tag
 1. خواننده و میکروفون - ارتعاش و نمودار فرکانسی :

  خواننده و میکروفون - ارتعاش و نمودار فرکانسی :

  در شکل مقابل 3 خواننده در فواصل مشخص شده وجود دارند که نسبت به دوری و نزدیکی میکروفون، ارتعاشات صوتی آنها بصورت نمودار فرکانسی در جدول نمایان می باشد.
 2. آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Piano :

  آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Piano :

  در تصویر مقابل شما با قسمت هایی از نقاط ضعف و قوت پیانو و نیز تاثیر بر روی آن نواحی با استفاده از اکولایزر طبق ارقام فرکانسی (بسامد) جدول مختصاتی آشنا می شوید.
 3. آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Vocal :

  آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Vocal :

  در تصویر مقابل شما با قسمت هایی از نقاط ضعف و قوت صدای خواننده و نیز تاثیر بر روی آن نواحی با استفاده از اکولایزر طبق ارقام فرکانسی (بسامد) جدول مختصاتی آشنا می شوید.
 4. آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Drums :

  آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Drums :

  در تصویر مقابل شما با قسمت هایی از نقاط ضعف و قوت درامز و نیز تاثیر بر روی آن نواحی با استفاده از اکولایزر طبق ارقام فرکانسی (بسامد) جدول مختصاتی آشنا می شوید.
 5. آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Bass :

  آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Bass :

  در تصویر مقابل شما با قسمت هایی از نقاط ضعف و قوت گیتار بیس و نیز تاثیر بر روی آن نواحی با استفاده از اکولایزر طبق ارقام فرکانسی (بسامد) جدول مختصاتی آشنا می شوید.
 6. آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Guitar :

  آشنایی با فرکانس ها و اکولایز Guitar :

  در تصویر مقابل شما با قسمت هایی از نقاط ضعف و قوت گیتار و نیز تاثیر بر روی آن نواحی با استفاده از اکولایزر طبق ارقام فرکانسی (بسامد) جدول مختصاتی آشنا می شوید.