دشیفراژ

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. امیرحسین به نژاد

    دشیفراژ

    دشیفراژ یا اجرای یکباره نت های موسیقی نخستین روخوانی نت های موسیقی "دشیفراژ خوانی" و نخستین اجرای نت های موسیقی با ساز "دشیفر نوازی" نامیده میشود که آن ها را به ترتیب میتوان "یکباره خوانی" و "یکباره نوازی" نیز نامید. در عمل دشیفراژ فرد به هیچ وجه مجاز به اجرای دوباره و یا چند باره نتهای...