بنیاد ترانه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. kamareji

    معرفی کتاب بنیاد ترانه : کتاب جامع ترانه سرایی

    معرفی کتاب بنیاد ترانه : کتاب جامع ترانه سرایی کتاب "بنیاد ترانه" اثر علی کمارجی، کتابی جامع برای آموزش ترانه سرایی است که نگارنده در آن تلاش کرده تا به کلیه مباحث و نیازمندی های کارورزان ترانه پاسخ دهد. از دانش استخراج شده از مطالعات میان رشته ای مانند جامعه شناسی؛روان شناسی، آسیب شناسی، مخاطب...