#بیکلام

موسیقیِ سازی یا موسیقی بی‌کلام قطعه‌ای موسیقی است که تنها برای صدای سازها تصنیف یا تنظیم شده و صدای انسانی یا آواز در آن نیست.و فقط از صدا های طبیعی یا ساز های مختلف در آن استفاده میشود.
موسیقی سنتی ایرانی به دو بخش کلیِ «سازی» و «آوازی» تقسیم می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  rezamomayezan

  20
  • نوشته‌ها
   34
  • گالری
   1
  • واکنش‌ها
   29
  • امتیاز
   18