bad

آگونیست مرگ سلول مرتبط با لنفوم ۲ لنفوسیت‌های بی (انگلیسی: Bcl-2-associated death promoter‎) یک پروتئین است که در انسان توسط ژن «BAD» کُدگذاری می‌شود.
این پروتئین القاکنندهٔ آپوپتوز سلولی و عضوی از خانوادهٔ BH3 (از زیرگروه‌های خانواده Bcl-2) است با این تفاوت که بر خلاف بیشتر اعضای این خانواده، فاقد دومِـین کربوکسیل تراغشایی در لایهٔ خارجی میتوکندری و هسته سلول است.

View More On Wikipedia.org
  1. Jonah Nilsson - Bad

    Jonah Nilsson - Bad