ارزیابی میکس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. چگونه به میکس خودمان نمره بدهیم؟!

    چگونه به میکس خودمان نمره بدهیم؟!

    چگونه میتوانیم پس از پایان کار میکس، نتیجه ی کار خودمان را ارزیابی کنیم؟ پس از پایان میکس نهایی، قطعه یا کل قطعات میکس شده را به مدت یک هفته فراموش کنید و به هیچیک از آنها گوش ندهید. پس از یک هفته استراحت شنوایی، میتوانید با یک هدفون تخصصی به سراغشان بروید و با چک کردن هشت مورد در 10 نمره،...