پیانو دیجیتال یاماها dgx 230 فوری قیمت:4200

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. M

    پیانو دیجیتال یاماها dgx 230 فوری قیمت:4200

    یاما dgx230 500 صدا ی مختلف 160 ریتم از هر سبکی صدای پیانو طبیعی 6 اکتاو نزدیک به پیانو تاچ عالی قابلیت نصب ریتم های ایرانی خروجی ساستین و یو اس بی