معرفی پروژه های تمرینی

در این بخش ساخته های تمرینی و ناتمام قرار داده می شود

Classical

33
موضوع‌ها
133
نوشته‌ها
33
موضوع‌ها
133
نوشته‌ها

Pop

138
موضوع‌ها
472
نوشته‌ها
138
موضوع‌ها
472
نوشته‌ها

Trance

104
موضوع‌ها
506
نوشته‌ها
104
موضوع‌ها
506
نوشته‌ها

Other Electronic

41
موضوع‌ها
166
نوشته‌ها
41
موضوع‌ها
166
نوشته‌ها

Rock

23
موضوع‌ها
120
نوشته‌ها
23
موضوع‌ها
120
نوشته‌ها

Fusion

0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
هیچ

Folk

0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
هیچ

Remix

22
موضوع‌ها
76
نوشته‌ها
22
موضوع‌ها
76
نوشته‌ها

Cover

40
موضوع‌ها
132
نوشته‌ها
40
موضوع‌ها
132
نوشته‌ها

House

پروژه های تمرینی خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
24
موضوع‌ها
60
نوشته‌ها
24
موضوع‌ها
60
نوشته‌ها

خوانندگی

در این قسمت می توانید صدای خود را جهت نقد بررسی قرار دهید
51
موضوع‌ها
134
نوشته‌ها
51
موضوع‌ها
134
نوشته‌ها

نوازندگی

در این بخش می توانید نوازندگی تمیرینی خود را قرار دهید
5
موضوع‌ها
8
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
8
نوشته‌ها