ترنس ( Trance )

گفتگو درباره سبک های ترنس و زیر سبک های آن

Psy & Goa

گفتگو درباره سبک Psy & Goa
5
موضوع‌ها
46
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
46
نوشته‌ها

Acid

گفتگو درباره سبک Acid
1
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها

Uplifting

گفتگو درباره سبک Uplifting
2
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها

Ambient

گفتگو درباره سبک Ambient
2
موضوع‌ها
19
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
19
نوشته‌ها

Progressive

گفتگو درباره سبک Progressive
2
موضوع‌ها
34
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
34
نوشته‌ها

Full on

گفتگو درباره سبک Full on
1
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها

Hardstyle

گفتگو درباره سبک Hardstyle
1
موضوع‌ها
6
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
6
نوشته‌ها

Others

گفتگو درباره سبک های دیگر ترنس
5
موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
23
نوشته‌ها