آخرین ارسال‌ها

ترنس ( Trance )

گفتگو درباره سبک های ترنس و زیر سبک های آن

Psy & Goa

گفتگو درباره سبک Psy & Goa
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
45
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
45

Acid

گفتگو درباره سبک Acid
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
13
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
13

Uplifting

گفتگو درباره سبک Uplifting
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
13
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
13

Ambient

گفتگو درباره سبک Ambient
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
19
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
19

Progressive

گفتگو درباره سبک Progressive
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
34
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
34

Full on

گفتگو درباره سبک Full on
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
2

Hardstyle

گفتگو درباره سبک Hardstyle
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
6
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
6

Others

گفتگو درباره سبک های دیگر ترنس
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
22
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
22
بالا