الکترونیک ( Electronic )

گفتگو درباره سبک های موسیقی الکترونیک (بجز سبک ترنس )

House

گفتگو درباره سبک House
11
موضوع‌ها
115
نوشته‌ها
11
موضوع‌ها
115
نوشته‌ها

Eurodance

گفتگو درباره سبک Eurodance
3
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها
3
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها

Trip hop

گفتگو درباره سبک Trip hop
1
موضوع‌ها
6
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
6
نوشته‌ها

DnB

گفتگو درباره سبک DnB
1
موضوع‌ها
9
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
9
نوشته‌ها

Techno

گفتگو درباره سبک Techno
7
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها
7
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها

Rave

گفتگو درباره سبک Rave
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
هیچ

Jungle

گفتگو درباره سبک Jungle
1
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها

New age

گفتگو درباره سبک New age
2
موضوع‌ها
9
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
9
نوشته‌ها

Industrial Electronic

گفتگو درباره سبک Industrial Electronic
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
هیچ

Instrumental

گفتگو درباره سبک Instrumental
2
موضوع‌ها
8
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
8
نوشته‌ها

Others

گفتگو درباره سبک های دیگر موسیقی الکترونیک
14
موضوع‌ها
54
نوشته‌ها
14
موضوع‌ها
54
نوشته‌ها
پاسخ‌ها
4
نمایش‌ها
676
پاسخ‌ها
0
نمایش‌ها
590
پاسخ‌ها
7
نمایش‌ها
2K