اخبار موسیقی جهان

در این قسمت جدیدترین خبرها از موسیقی جهان قرار داده می شود