سبک های موسیقی

در این تالار درباره سبک های مختلف موسیقی بحث و گفتگو می شود

جاز ( Jazz )

گفتگو درباره سبک موسیقی جاز
17
موضوع‌ها
111
نوشته‌ها
زیرمجموعه ها:
  1. Cool
  2. bigband
  3. Latin
  4. Others
17
موضوع‌ها
111
نوشته‌ها

راک ( Rock )

گفتگو درباره سبک موسیقی راک
83
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها
83
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها

کلاسیک ( Classical )

گفتگو درباره سبک های موسیقی کلاسیک
44
موضوع‌ها
177
نوشته‌ها
زیرمجموعه ها:
  1. Baroque
  2. Classic
  3. Romantic
  4. Modern
  5. Other ages
44
موضوع‌ها
177
نوشته‌ها

ترنس ( Trance )

گفتگو درباره سبک های ترنس و زیر سبک های آن
83
موضوع‌ها
802
نوشته‌ها
83
موضوع‌ها
802
نوشته‌ها

الکترونیک ( Electronic )

گفتگو درباره سبک های موسیقی الکترونیک (بجز سبک ترنس )
75
موضوع‌ها
396
نوشته‌ها
75
موضوع‌ها
396
نوشته‌ها

موسیقی متن ( OST )

گفتگو درباره موسیقی متن
47
موضوع‌ها
631
نوشته‌ها
47
موضوع‌ها
631
نوشته‌ها