تئوری موسیقی

در این بخش درباره تئوری موسیقی و مفاهیم مربوطه گفتگو می شود