AminSHeykhi ‏11/10/15
حقیقت آن است که همه مشغول زخم زدن به تو هستن...
و تو باید کسی را پیدا کنی که ارزش زخم هایی که به تو میزند را داشته باشد!
"باب مارلی"