IMW-learn-professional-music-editing.jpg

مخاطبینِ این مقاله آهنگسازان نوآموز یا آماتور نیستند، بلکه آهنگسازان حرفه ای ای هستند که از شروع کار حرفه ای شان زمان زیادی نمیگذرد و میکسِ پروژه هایشان را هم خودشان انجام نمیدهند. پروژه های آنها را مهندسین میکس انجام میدهند که من در اینجا بنام "میکسمن" از آنها نام برده ام.
از آنجاییکه میکس (که بخش بزرگی از مرحله ی پُست پروداکشن محسوب میشود) تقریباً آخرین ایستگاه تولید موسیقی است، تمامی نقاط ضعفِ تولید در آنجا نمود پیدا میکند. و تولید کنندگان، آن مرحله را آخرین فرصت برای رفع نواقص احتمالی میبینند. نواقصی که چه بسا هیچ ارتباطی به ماهیتِ مرحله ی پُست پروداکشن هم نداشته باشد. این موضوع گاهاً حتی باعث تنش بین تولید کننده و میکسمن هم شده است. توصیه های زیر میتواند کمکی باشد، در جهت بهتر کردنِ ارتباط همکاری بینِ آهنگسازان و تولیدکنندگان جوان موسیقی با میکسمنِ خودشان و درک متقابل همدیگر.


1- میکس، "اضافه کردنِ چیزی" به قطعه ی موسیقی شما نیست. کاری است که انجام میشود تا صرفاً پروسه ی تولید پایان پذیرد.

2- شما با تولید موسیقی، "ذوق" خود را میفروشید، نه "مهارت" خود را.

3- مرحله ی میکس نیازی به ورود شما به نکات فنی میکس ندارد. آن فیلد متعلق به میکسمن است.

4- اساساً "تصحیح پیچ" (Tune Correction) جزو اصول و وظایف مرحله ی پست پروداکشن نیست.

5- حلّ یک مشکل، از طریق اضافه کردن یک مشکل جدید، به معنی پیدا کردنِ "راه حل" برای مشکل نیست.

6- "ریورب" و "والیوم" در ترَک ها، برای حل مشکلات موسیقی تعبیه نشده اند. دستکاری آنها کمکی به از بین رفتن هر نوع نقص و ضعفی در موسیقی شما (از جمله اجرای معیوب پرفورمر ها، و یا ارنجمنت نادرست و . . .) نخواهد کرد.

7- میکسمن از اصول و قواعد تخصص خود پیروی میکند، نه "دلخواسته های شخصی" خودش یا کس دیگر. بنابر این او بر خلاف پرنسیب خود عمل نخوهد کرد، حتی اگر نتیجه، مورد رضایت و تایید شما باشد.

8- میکسمن اوپراتور شما برای تجربیات جدیدتان نیست! به تجربه ی او اعتماد کنید و کار را به او بسپارید.

9- پروسه ی میکس، "پروسه ی میکس" است، نه شعبده بازی یا جادوگری!

10- به وسواس خود پایان دهید. وسواس، میکسمنِ شما را خسته کرده و در انتها، کارِ از هم گسیخته ای تحویل شما خواهد داد.

11- آهنگساز یا تولید کننده ی پروژه، پس از پایان یافتن کار میکس، حق آنرا دارد که پروژه را بر روی یک Audio CD از میکسمن دریافت کند و برای چک نهایی در بیرون از استودیو با خود ببرد و سپس برای دستکاری های احتمالی، مجدداً به میکسمن مراجعه کند. اما "فقط یک بار".

12- آهنگساز یا تولید کننده ی پروژه برای پروسه ی میکس حتماً باید ددلاین (تاریخ ختم کار) داشته باشد.

13- میکسمن کاری در زمینه ی "پروداکشن" نمیتواند برای شما انجام دهد. "پست پروداکشن" زمانی آغاز میشود که مرحله ی "پروداکشن" بطور کامل پایان یافته باشد.

14- "بلندی صدا" به معنی "کیفیت" و "کیفیت" به معنی "بلندی صدا" نیست.

15- استفاده از اصطلاحات غیر فنی در طی مرحله میکس، مانند: چاق، تند، گرم، زبر، سرد، یخ و از این قبیل واژه ها صرفاً میکسمن شما را گیج خواهد کرد. او نیاز دارد که معانی ایده های ذهن شما را از طریق واژه های تخصصی دریابد.

16- اگر فکر میکنید که در ایجاد ارتباطِ کاری میان خودتان و میکسمن خود مشکل دارید، نیازی به فشار آوردن به او یا به خودتان نیست. وقت خودتان را تلف نکنید و میکسمنِ دیگری برای ادامه ی پروژه اختیار کنید.


این توصیه ها به معنی این نیست که همه ی میکسمن ها با این روش با تولید کننده یا آهنگساز ارتباط حرفه ای برقرار میکنند. قطعاً بسیاری از میکسمن ها بخاطر از دست ندادن موقعیت درآمدی، با نشان دادن نرمشِ بیشتر، ایده ی نادرست آهنگساز را در میکس اعمال میکنند. اما به لحاظ استاندارد های کیفیِ میکس، این به نفع صاحب پروژه نخواهد بود.

خلاصه ای از چارت پروسه ی تولید را هم ذیلاً قرار دادم تا احتمالاً اگر اصطلاحات "پروداکشن" و "پست پروداکشن" استفاده شده در متن 16 توصیه، نامفهوم بود، در تفهیم آن کمک کند.


(فارسی).jpg

فرهود