سوء تفاهمی بنام "موسیقی"

نکته‌های مثبت: تفکر برانگیز بود !
  • تشکر
واکنش‌ها: mtahangsazi77